O nas


Naszą misją jest współudział w kreowaniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa adekwatnie

do celów strategicznych realizowanych w procesie zarządzania”

.

.

Firma BUSINESS SERVICE świadczy od ponad 10 lat profesjonalne usługi doradcze, obejmujące wiele aspektów zarządzania – od restrukturyzacji po reorganizację przedsiębiorstw, budowę strategii, poprawę efektywności, optymalizację procesów biznesowych aż po rachunkowość zarządczą i wdrożenia Balanced Scoredcard.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Posiadamy autorską metodykę pomiaru aktywów niematerialnych oraz opracowaliśmy model dynamicznego kreowania kapitału intelektualnego, który zaszyty w codziennych procesach zarządczych, przyczynia się do wzrostu wyników finansowo – ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest zaszczepienie idei świadomego kreowania kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach, która pozwoli na zbudowanie unikalnej przewagi konkurencyjnej każdego z nich, opierającej się na wspieraniu wewnętrznej innowacyjności, kreatywności i rozwoju.

Jesteśmy spółką, która odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku i pomaga przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników kapitału intelektualnego, ale też pomaga w poprawieniu warunków pracy zatrudnionych. Nasze badania pozwalają stwierdzić, jakie dana firma ma mocne i słabe strony – następnie nasi eksperci pomagają w umocnieniu tych mocnych i poprawieniu słabych, co bezpośrednio rzutuje na rozwój firmy. Pomagamy odnaleźć właściwy sposób współpracy w firmie, tak aby pracownicy mieli poczucie, że to co robią, oddziałuje na wyniki spółki. Kapitał intelektualny jest niezbędnym składnikiem nowoczesnego rozwoju przedsiębiorstwa – rozwój firmy i wzrost jej znaczenia dla akcjonariuszy zależą w największym stopniu od wartości niematerialnych firmy, które mają znaczący udział w kapitalizacji rynkowej firm i stanowią aż 70% wartości przedsiębiorstwa wycenianego na rynku giełdowym.

Podwalinami spółki są pracujący w niej ludzie – warto więc zadbać, aby ich potencjał stale wzrastał i przekuwał się na sukces gospodarczy – analiza kapitału ludzkiego pomaga w kategoryzacji myślenia o ludziach jako sile rozwojowej firmy i sprawia, że komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa staje się bardziej efektywna.


FIRMA DORADCZA ROKU 2013

21 lutego 2014 r. Firma Business Service Sp. z o o. otrzymała tytuł Firmy Doradczej Roku 2013 na Śląsku. Gala odbyła się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka oraz Marszałka Województwa Śląskiego Pana Mirosława Sekuły. Wyróżnienia były przyznawane firmom i menadżerom za szczególne osiągnięcia oraz wkład w rozwój regionu.

Wyróżnienie przyznane za:

  • opracowanie metodyki pomiaru Kapitału intelektualnego – k1i, jako narzędzia monitorującego realizację celów strategicznych w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
  • aktywne wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie sprawdzonych rozwiązań opartych o tworzenie i komercjalizację innowacji,
  • wdrażanie koncepcji podnoszących skuteczność realizowanych w przedsiębiorstwie zadań biznesowych, budujących przewagę kompetencyjną i konkurencyjną firm,
  • propagowanie zasad efektywnego wykorzystania potencjału kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, sparametryzowanie wskaźników pomiaru, wzajemnych korelacji, identyfikację ryzyk i ich monitoring,
  • popularyzację i upowszechnianie idei dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym poprzez organizację konferencji tematycznych, szkoleń, warsztatów i sesji coachingowych, pozwalających na transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy biznesem a nauką oraz budowę kompetencji i pobudzanie świadomości kadr menadżerskich przedsiębiorstw,
  • propagowanie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej oraz partnerstwa przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy Klastrowej i Funduszu Kapitału Intelektualnego – Private Equity.