Innowacyjność

.

Wspieramy firmy w budowaniu kultury organizacyjnej, sprzyjającej innowacjom

Specyfika dzisiejszego rynku sprawia, iż firmy są zmuszone do szybkiego reagowania i wdrażania skutecznych rozwiązań, decydując tym samym o uzyskaniu silniejszej pozycji rynkowej. Dlatego też ważne jest opracowanie takiej strategii innowacji, która implikuje nieustanne wychwytywanie możliwości, pojawiających się w otoczeniu rynkowym, bazując jednocześnie na posiadanych zasobach, które są stale rozwijane i dostosowywane do bieżącej sytuacji. Innowacja jest zatem działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia wartości.

Warunkiem i podstawą działań innowacyjnych jest posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał kapitału intelektualnego oraz umiejętność jego wykorzystania w praktyce. Kapitał intelektualny rozpatrywany jest jako całość składająca się z trzech warstw, do których należą: kapitał ludzki, organizacyjny oraz relacyjny.

.

KAPITAŁ LUDZKI – obejmuje wszystkie umiejętności i doświadczenie pracowników firmy. Przejawia się w ich innowacyjności, kreatywności i otwartości na zmiany. Kapitał ludzki ucieleśniony jest w jednostkach twórczych, potrafiących generować duże ilości oryginalnych pomysłów, umiejących dostrzegać i rozwiązywać problemy oraz  negujących uznane sądy i wartości, dzięki czemu potrafią inicjować nowatorskie procesy, przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

KAPITAŁ ORGANIZACYJNY ujmuje się jako infrastrukturę, wspierającą kapitał ludzki i jego efektywne wykorzystanie. W jego skład wchodzą między innymi kultura organizacyjna, procesy zarządzania, bazy danych, infrastruktura techniczna oraz prawa własności intelektualnej. Kapitał organizacyjny warunkuje innowacyjność poprzez sprzyjanie i usprawnianie procesu wdrażania innowacji w firmie.

KAPITAŁ RELACYJNY to dobre stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem, satysfakcja i zadowolenie klientów oraz partnerów biznesowych, reputacja firmy, czas trwania oraz formy współpracy. Dobre kontakty pozwalają na lepsze poznanie potrzeb kontrahentów, co przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu poprzez  znalezienie innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do ich wymagań.

.

Dokonując „inwentaryzacji” niematerialnych zasobów firmy, a więc oceny potencjału kapitału intelektualnego wraz z oceną realizacji strategii firmy, uzyskają Państwo wiedzę na temat obszarów innowacyjnych oraz elementów rozwojowych w Państwa przedsiębiorstwie. Ich identyfikacja umożliwi:

  • stworzenie struktur, które będą wpierać proces tworzenia i komercializacji  innowacji,
  • odpowiedni dobór działań, ukierunkowanych na zwiększenie wartości dodanej firmy i jej przewagi konkurencyjnej,
  • identyfikację ukrytego potencjału firmy, co pozwoli na lepsze dopasowanie do strategii w przyszłości.

Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron spółki jest niezbędnym elementem działań na dzisiejszym rynku biznesowym. Firmy, które nie potrafią dostosować się do nowych zasad rynkowych, stają się przestarzałe i tracą na znaczeniu. Należy pamiętać o tym, że kapitał intelektualny to aż 70% wartości przedsiębiorstwa – już dawno przeminęły czasy, gdy o wartości mówiły głównie wskaźniki finansowe – dzisiaj to kapitał intelektualny jest najważniejszym kryterium wartości przedsiębiorstwa.

Analiza kapitału intelektualnego pozwala na uświadomienie sobie przez kierownictwo wyższego szczebla, jakie potrzeby ma firma – aby dobrze funkjonowala i zbudowała trwałą przewagę rynkową niezbędne jest zadbanie o wiele elementów, nie tylko te finansowe. Bardzo ważne jest zapewnienie pracownikom możliwości ciągłego rozwoju – firma powinna organizować szkolenia, warsztaty, konferencje, które poruszają różne tematy związane z branżą i samym funkcjonowaniem spółki, które mogą stać się furtką do opracowania nowych rozwiązań. Pracownicy powinni ciągle starać się samodoskonalić, gdyż tylko takie działania pozwalają na utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Innowacyjność wiąże się ściśle z zagadnieniem kapitału intelektualnego – najczęstsza jej definicja brzmi przecież: „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania”.

Mamy tutaj wyraźny związek z kapitałem intelektualnym i jego dążeniem, by wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa, nauczyć ludzi korzystania z własnych umiejętności. Samodoskonalenie się pracowników to w dzisiejszych czasach bardzo ważny czynnik rynkowy – pracownicy, którzy nie wykazują chęci do rozwoju, tracą swoją wartość (mimo posiadanego wyształcenia i doświadczenia). Innowacyjność to jeden z wyznaczników wartości rykowej – przedsiębiorstwo, które planuje z wyprzedzeniem, jest gotowe ponieść koszty szkoleń, warsztatów czy wyjazdów edukacyjnych pracowników – poniesione koszty zwrócą się, gdy pracownik będzie w pełni wykorzystywał to, czego się nauczy.

Pod względem innowacji w produkcji i gospodarce polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. Według Ministerstwa Gospodarki największą barierą dla rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw są wysokie koszty prowadzenia badań naukowych oraz niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań i produktów. Te wyniki pokazują, że polscy przedsiębiorcy w większości jeszcze nie potrafią zmienić sposobu myślenia o firmie – są nastawieni na wskaźniki finansowe i bardzo często pomijają wskaźniki niematerialne przedsiębiorstwa. Jak widać, taki sposób myślenia jest błędny – skutkuje brakiem konkurencyjnej oferty rynkowej na rynkach zagranicznych. Firmy często deklarują, że jednym z ich celów jest bycie przedsiębiorstwem innowacyjnym, jednak cele, plany oraz sposób prowadzenia prac nad innowacjami rzadko są jednak ujęte w postaci formalnej strategii innowacyjności.