Doradztwo finansowe

.DORADZTWO FINANSOWE

 • Przygotowanie spółki do sprzedaży – optymalna strategia sprzedaży
 • Transakcja kupna-sprzedaży spółek
 • Poszukiwanie i selekcja inwestorów
 • Opracowanie Teaser’a inwestycyjnego i memorandum informacyjne
 • Wycena spółki i due diligence
 • Biznesplan
 • Instytucje finansowe

 

>PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO SPRZEDAŻY

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży spółki przeprowadzamy działania reorganizacyjne, które mają na celu wykazanie potencjału firmy i uwydatnienie wartości finansowej oraz niefinansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia spółki oraz inwestora, gdyż prezentując wartości również te niematerialne oraz przyszłe korzyści wycena transakcji będzie korzystniejsza dla obu stron.

>TRANSAKCJE KUPNA-SPRZEDAŻY SPÓŁEK

W obszarze transakcji kupna lub sprzedaży nasza Firma zarówno może reprezentować interesy spółki, której to udziały mają zostać sprzedane lub interesy inwestora, który jest zainteresowany zakupem danej spółki.

>POSZUKIWANIE INWESTORÓW

Dla klientów poszukujemy inwestorów na:

 • rozwój firmy,
 • realizację projektów,
 • poprawę efektywności funkcjonowania firmy poprzez dostarczenie firmie nowego know-how oraz zasobów oferowanych przez inwestora.

>TEASER INWESTYCYJNY ORAZ MEMORANDUM INWESTYCYJNE

Przygotowanie Teaser’a, dokumentu, którego celem jest zaprezentowanie potencjalnemu inwestorowi możliwości zainwestowania w firmę.

Stworzenie Memorandum informacyjnego celem uzyskania finansowania poprzez emisję papierów wartościowych lub sprzedaż udziałów przez dotychczasowych właścicieli.

>SPORZĄDZENIE WYCENY SPÓŁKI ORAZ DUE DILIGENCE

Wycena:

 • Model finansowy, wyceniający Spółkę kilkoma różnymi metodami i uwzględniający wartość jej Kapitału Intelektualnego
 • Obiektywna ocena wartości Firmy, stanowiąca narzędzie negocjacyjne podczas sprzedaży Firmy.

Due Diligence

 • Analiza prowadzonego biznesu wraz z identyfikacją możliwych ryzyk oraz pomiarem niematerialnych wartości spółki – Kapitału Intelektualnego. Odniesienie do posiadanego potencjału Kapitału Intelektualnego przybliża wizję przyszłości potencjalnym inwestorom.

>BIZNESPLAN

Istotą biznesplanu jest przedstawienie koncepcji w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa w obranym horyzoncie czasowym. Formuła dokumentu obejmuje przeszłe dokonania przedsiębiorstwa oraz przedstawia obecną sytuację podmiotu. Przygotowanie biznesplanu poprzedzone jest spotkaniem z Zarządem, celem omówienia strategii Firmy oraz planów związanych z rozwojem.

>INSTYTUCJE FINANSOWE

Na rzecz naszych klientów współpracujemy również z instytucjami finansowymi, np. z bankami. W ramach tego obszaru:

 • Opracowujemy modele finansowania,
 • Negocjujemy korzystne umowy kredytowe,
 • Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania kredytu /biznesplan, memorandum informacyjne itp./