7
Kapitał Intelektualny

W obecnej rzeczywistości rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje nie tylko majątek finansowy i rzeczowy, ale przede wszystkim takie czynniki jak: innowacyjność, kwalifikacje zatrudnionego personelu, rozpoznawana na rynku marka, kultura organizacyjna wspierając innowacyjność, relacje z klientami, itp. Jednocześnie w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej czynnikiem, którego udział ma coraz większe znaczenie jest umiejętność wykorzystywania zasobów niematerialnych, zaszytych w definicji kapitału intelektualnego. czytaj więcej…

10
Innowacyjność

.

Wspieramy firmy w budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom

Specyfika dzisiejszego rynku sprawia, iż firmy są zmuszone do szybkiego wypracowywania i wdrażania skutecznych rozwiązań, decydując tym samym o uzyskaniu silniejszej pozycji rynkowej. Dlatego też ważne jest opracowanie takiej strategii innowacji, która pozwala stale szukać możliwości pojawiających się w otoczeniu rynkowym w oparciu o posiadane zasoby, które są stale rozwijane i dostosowywane do takich realiów. Innowacja jest zatem działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia wartości.

Warunkiem i podstawą działań innowacyjnych jest posiadany przed przedsiębiorstwo potencjał kapitału intelektualnego oraz umiejętność jego wykorzystania w praktyce. Kapitał intelektualny rozpatrywany jest jako całość składająca się z trzech warstw, do których należą: kapitał ludzki, organizacyjny oraz relacyjny.

.

KAPITAŁ LUDZKI – obejmuje wszystkie umiejętności i doświadczenie pracowników firmy. Przejawia się w ich innowacyjności, kreatywności i otwartości na zmiany. Kapitał ludzki ucieleśniony jest w jednostkach twórczych potrafiących generować duże ilości oryginalnych pomysłów, umiejących dostrzegać i rozwiązywać problemy oraz  negujących uznane sądy i wartości, dzięki czemu potrafią inicjować działania innowacyjne przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

KAPITAŁ ORGANIZACYJNY ujmuje się jako infrastrukturę wspierającą kapitał ludzki i jego efektywne wykorzystanie. W jego skład wchodzą między innymi kultura organizacyjna, procesy zarządzania, bazy danych, infrastruktura techniczna oraz prawa własności intelektualnej. Kapitał organizacyjny warunkuje innowacyjność poprzez sprzyjanie i usprawnianie procesu wdrażania innowacji w firmie.

KAPITAŁ RELACYJNY to dobre stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem, satysfakcja i zadowolenie klientów oraz partnerów biznesowych, czas trwania  formy współpracy, reputacja firmy. Dobre kontakty pozwalają na lepsze poznanie potrzeb kontrahentów, co przyczynia się zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu poprzez  znalezienie innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do ich wymagań.

.

Dokonując „inwentaryzacji” niematerialnych zasobów firmy, a więc oceny potencjału kapitału intelektualnego wraz z oceną realizacji strategii firmy, uzyskają Państwo się wiedzę na temat obszarów innowacyjnych oraz elementów rozwojowych w Państwa przedsiębiorstwie. Ich identyfikacja umożliwi

 • stworzenie struktur, które będą wpierać proces tworzenia i komercializacji  innowacji
 • odpowiedni dobór działań ukierunkowanych na zwiększenie wartości dodanej firmy i jej przewagi konkurencyjnej
 • identyfikację ukrytego potencjału firmy, co pozwoli na lepsze dopasowanie do strategii w przyszłości
6
Doradztwo Strategiczne
 • Tworzenie strategii rozwoju,
 • Optymalizacja procesów biznesowych,
 • Restrukturyzacja,
 • Planowanie i koordynacja działań sprzedażowych.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz na koordynację i hierarchizację działań. Określając strategię rozwoju Firmy dokonujemy wyboru celów oraz opracowujemy program do realizacji zadań przedsiębiorstwa.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wdrażamy koncepcje podnoszące skuteczność realizowanych zadań biznesowych, budujących przewagę kompetencyjną i konkurencyjną Firmy. czytaj więcej…

12
Rachunkowość zarządcza

Podstawą wsparcia w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami jest rachunkowość zarządcza, pozwalająca firmom osiągać ich rzeczywisty potencjał oraz rozwój.

Bierzemy pod uwagę koszt pracownika, danego działu Firmy i wskazujemy, jakie przychody należy wygenerować, aby „udźwignąć” całą działalność Firmy.

Poprawnie wdrożone rozwiązania owocują poprawą efektywności działania firm naszych Klientów, a tym samym poprawą wyników finansowych, związanych z ich działalnością.

 • Aplikacja Budżetowo-Controllingowa
 • Rachunek Kosztów Działań ABC

czytaj więcej…

8
Doradztwo finansowe
 • Przygotowanie spółki do sprzedaży – optymalna strategia sprzedaży
 • Transakcje kupna-sprzedaży spółek
 • Poszukiwanie i selekcja inwestorów
 • Opracowanie Teaser’a inwestycyjnego oraz Memorandum informacyjne
 • Wycena spółki i Due Diligence
 • Biznes Plan
 • Instytucje finansowe

Przygotowanie spółki do sprzedaży

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży spółki przeprowadzamy działania reorganizacyjne, które mają na celu uświadomienie potencjału firmy i uwydatnienie wartości finansowej oraz niefinansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia spółki oraz inwestora, gdyż prezentując wartości również te niematerialne oraz przyszłe korzyści wycena transakcji będzie korzystniejsza dla obu stron. czytaj więcej…

Rekrutacja i szkolenie pracowników

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, przedsiębiorcy postawieni zostali przed trudnym zadaniem. Firmy zmuszone są do weryfikacji obszarów swojej działalności, obranej strategii oraz struktury zatrudnienia.

Obecnie pracownicy stanowią jeden z najistotniejszych aktywów przedsiębiorstwa oraz  kształtowanego przez nie własnego kapitału intelektualnego. Dobrze zaprojektowana struktura zatrudnienia pozwala na osiąganie zysków, odpowiadających swą wysokością poziomowi rozwojowemu i wartości wnoszonej przez pracowników.
czytaj więcej…