Audyt bazowy

Wstępem do współpracy jest zawsze audyt bazowy – „trzecie oko”, którego celem jest profesjonalna analiza potencjału oraz potencjalnych problemów rozwojowych, które mogą dotyczyć firmy Klienta. Rozpoznawane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym. Za pomocą takiego audytu możemy przeanalizować wartości materialne i niematerialne firmy.

Informacje płynące z audytu mogą i powinny zostać wykorzystane w planowaniu przyszłych działań i zmian, stanowiąc z jednej strony podstawę przyszłego programu reorganizacji, z drugiej zaś wskazując luki w dotychczasowej strategii przedsiębiorstwa.

Przeprowadzony audyt bazowy ma na celu poszerzenie wiedzy Klienta o:

  • rzetelną ocenę stanu zarządzania przedsiębiorstwem dzięki przeprowadzonej analizie,
  • realną ocenę sposobów funkcjonowania firmy, stylu zarządzania oraz jej potencjalnych szans i zagrożeń,
  • wskazanie mocnych i słabych stron firmy w odniesieniu do konkurencji i rynku,
  • możliwe usprawnienia organizacyjne oraz możliwości wdrożenia metod zarządczych w systemie przedsiębiorstwa,
  • dostępne sposoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa firmy i informacji biznesowych,
  • uświadomienie głównych składników firmy, także niematerialnych, które wpływają na  wartość rynkową przedsiębiorstwa.