Audyt bazowy

Wstępem do współpracy jest zawsze audyt bazowy – „trzecie oko”, którego celem jest analiza potencjału oraz potencjalnych problemów rozwojowych firmy Klienta. Poznawane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania firmy w otoczeniu rynkowym. Za pomocą takiego audytu możemy przeanalizować wartości materialne i niematerialne firmy.

Informacje płynące z audytu mogą zostać wykorzystane w planowaniu przyszłych działań i zmian, zapewniając z jednej strony podstawy do programów reorganizacji, z drugiej zaś wskazując luki w strategii przedsiębiorstwa.

Przeprowadzony audyt bazowy pozwoli dostrzec:

  • rzetelną ocenę stanu zarządzania przedsiębiorstwem dzięki przeprowadzonej analizie,
  • realną ocenę sposobów funkcjonowania firmy, stylu zarządzania oraz jej potencjalnych szans i zagrożeń,
  • wskazanie mocnych i słabych stron firmy w odniesieniu do konkurencji i rynku,
  • możliwe usprawnienia organizacyjne oraz możliwości wdrożenia metod zarządczych w systemie przedsiębiorstwa,
  • sposoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa firmy i informacji biznesowych,
  • główne składniki firmy, w tym jej wartości niematerialne, które wpływają na  wartość rynkową przedsiębiorstwa.