Innowacyjność

.

Wspieramy firmy w budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom

Specyfika dzisiejszego rynku sprawia, iż firmy są zmuszone do szybkiego wypracowywania i wdrażania skutecznych rozwiązań, decydując tym samym o uzyskaniu silniejszej pozycji rynkowej. Dlatego też ważne jest opracowanie takiej strategii innowacji, która pozwala stale szukać możliwości pojawiających się w otoczeniu rynkowym w oparciu o posiadane zasoby, które są stale rozwijane i dostosowywane do takich realiów. Innowacja jest zatem działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia wartości.

Warunkiem i podstawą działań innowacyjnych jest posiadany przed przedsiębiorstwo potencjał kapitału intelektualnego oraz umiejętność jego wykorzystania w praktyce. Kapitał intelektualny rozpatrywany jest jako całość składająca się z trzech warstw, do których należą: kapitał ludzki, organizacyjny oraz relacyjny.

.

KAPITAŁ LUDZKI – obejmuje wszystkie umiejętności i doświadczenie pracowników firmy. Przejawia się w ich innowacyjności, kreatywności i otwartości na zmiany. Kapitał ludzki ucieleśniony jest w jednostkach twórczych potrafiących generować duże ilości oryginalnych pomysłów, umiejących dostrzegać i rozwiązywać problemy oraz  negujących uznane sądy i wartości, dzięki czemu potrafią inicjować działania innowacyjne przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

KAPITAŁ ORGANIZACYJNY ujmuje się jako infrastrukturę wspierającą kapitał ludzki i jego efektywne wykorzystanie. W jego skład wchodzą między innymi kultura organizacyjna, procesy zarządzania, bazy danych, infrastruktura techniczna oraz prawa własności intelektualnej. Kapitał organizacyjny warunkuje innowacyjność poprzez sprzyjanie i usprawnianie procesu wdrażania innowacji w firmie.

KAPITAŁ RELACYJNY to dobre stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem, satysfakcja i zadowolenie klientów oraz partnerów biznesowych, czas trwania  formy współpracy, reputacja firmy. Dobre kontakty pozwalają na lepsze poznanie potrzeb kontrahentów, co przyczynia się zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu poprzez  znalezienie innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do ich wymagań.

.

Dokonując „inwentaryzacji” niematerialnych zasobów firmy, a więc oceny potencjału kapitału intelektualnego wraz z oceną realizacji strategii firmy, uzyskają Państwo się wiedzę na temat obszarów innowacyjnych oraz elementów rozwojowych w Państwa przedsiębiorstwie. Ich identyfikacja umożliwi

  • stworzenie struktur, które będą wpierać proces tworzenia i komercializacji  innowacji
  • odpowiedni dobór działań ukierunkowanych na zwiększenie wartości dodanej firmy i jej przewagi konkurencyjnej
  • identyfikację ukrytego potencjału firmy, co pozwoli na lepsze dopasowanie do strategii w przyszłości